pH meter

pH meter

pH meter เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างหรือค่า pH เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดการทำงานของไฮโดรเจน – อิออนในสารละลายน้ำซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นกรดหรือด่างที่แสดงเป็นค่า pH เครื่องวัดค่า pH วัดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างหัววัด pH และหัววัดอ้างอิงและบางครั้งเครื่องวัดค่า pH จะเรียกว่า “มิเตอร์วัดค่าโพเทนชิโอเมตริก” ความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับความเป็นกรดหรือ pH ของสารละลาย เครื่องวัดค่า pH ถูกใช้ในการใช้งานหลายประเภทตั้งแต่การทดลองในห้องปฏิบัติการจนถึงการควบคุมคุณภาพ

การวัดค่า pH ที่แม่นยำยิ่งขึ้นนั้นมาพร้อมกับเครื่องวัดค่า pH แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวัดค่า pH ประกอบด้วยสามส่วนคืออิเล็กโทรดวัดค่า pH อิเล็กโทรดอ้างอิงและเครื่องวัดอิมพิแดนซ์อินพุตสูง อิเล็กโทรดพีเอชสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปตามค่า pH ของสารละลายที่วัด หัววัดค่า pH เป็นหลอดแก้วที่ไวต่อไฮโดรเจนไอออนโดยมีเอาต์พุตมิลลิโวลต์ที่แตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนที่สัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอกของหลอดไฟ

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th